����� � �������

5 �������, ��� �������� ��������� ������

����� ������ � ����� �������� � ��������� ������������ ������. ���� ������ ������ ������� ���������� �� ������ ��������� ���������� ��������. ���� ��������� �������� ��������, � ������� ����� �������, ��������� ����������� ��� ������.

����� ����

� ������ �������, ������� ���������� � ������������� ������. ������� ��� ����, ����������, ��� ���������� ���������� � �������� ������.

������������� � ��������, ������� ����� ���������� ��� �������� ����� � �����, ������ ��������� � ���������� ����������, �� ������� �������� � ��� �� ����� �����. ����� ����� ��������� ������ �������� ����, ������� � ��������, ������� ���������� �����, ����� �������� �� � ���� ������.

����� � �������

���������������

�� ���������, ��� ����� ����� �������� �� ���������� ������. ������� ���� ������ ���� ����� ������ � �����. ������������ �������� ������������ ��������. ������ ��������������� ������� � ���������. ����� �������� �������� ������, ����� ���������������� ���� ���� � ������.

������ �������������

����������� ������� �������� � ��� �������� ������� ������ � ���, ��� ��� ������ ������� �� ���������� ����������.

�������� ������ �������� ������� � ��� �� ����������� ���� �� ��������� ����, � ����� ���������������� ���� � ���� �� ���������� �� ������������ ������ �������.

����� ����, ���� ��� ����� ����� ��������� � �������� �������, ������ ������������ ����� ����� ������, ��� ����� � ���� ��������.

���������� � ������

���� ������ ������ ���� ���������������. �� ���������������� �� �����������. �������� ���� ������, ���������� �������, ������� ������ ������� � ������������� ���������� ������ �������.

����� ��������� �������� ������� ����� ����� ����� ������������� � ������� ��������� �������.

����� � �������

�� ����������

����� ������ ��������, �� ����������� �� �����. �������� �� �����, � ����� ��������� �� ��� ������ ��������. ��������, �� ������� ������, ������� �� �������� �� ����� ���������. �������, ��� ����� �������� � ������, � ��� ���� ����� ��������.

����� ��������� �������� ����� ����� �������� ������, ��� ����� ������������������� � ��������.

������ ��������� ���������:

www.courses.kg/grants.html

��������: https://cso-central.asia/5-sovetov-kak-napisat-xoroshuyu-grantovuyu-zayavku/


����� � ������� ����� � ������� ����� � �������